Grups ecologistes

La Sitja del Llop-Revista del Montseny número 37 ja és al carrer!

Benvolguts amics i amigues,

A partir del proper dilluns, ja podreu trobar el darrer níumero de la Sitja del Llop-Revista del Montseny als punts de venda habituals. Aquest cop hi trobareu treballs de diferents menes que tracten sobre la lluita contra la construcció de la carretera Illes-Sant Marçal, o notícies com el retorn de la llúdriga a la Tordera, entre molts d'altres de temàtica variada, que inclouen, fins i tot, un article sobre el conflicte de Bcn World.

Afegim a sota la imatge de portada del número 37 i, en format pdf, podreu trobar adjunt l'índex i l'editorial d'aquesta nova edició.

 

 

 

No teniu aquesta pàgina en seguiment. Pulseu aquí si voleu fer-ho
Categories: Grups ecologistes

Las exigencias del CSN a Garoña son una muestra de su mal estado

Ecologistas en acción - Dc, 30/07/2014 - 20:22

Ecologistas en Acción subraya que la central debe cerrarse y no recibir nuevas, costosas y peligrosas oportunidades

- Energía / ,
Categories: Grups ecologistes

Hotel El Algarrobico: Prolongando la agonía

Ecologistas en acción - Dc, 30/07/2014 - 19:50

Ecologistas en Acción denuncia la escandalosa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para legalizar el hotel de la costa almeriense.

- Conservación de la Naturaleza / ,
Categories: Grups ecologistes

Carta al senyor Àngel Ros sol·licitant la seva dimissió com a President de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana

IPCENA - Dc, 30/07/2014 - 13:16

A l’atenció del Sr. Àngel Ros, Alcalde de Lleida:

IPCENA és una organització ecologista que té per objectiu la defensa del medi ambient i aposta per projectes respectuosos amb un desenvolupament sostenible.

Com a entitat de caràcter ambiental de les comarques de Lleida, amb seu a Lleida, que figura en el registre d’entitats de la Paeria i que de forma activa participa en activitats ambientals al municipi, li demanem que li presti la màxima atenció al document que li entreguem amb la finalitat que el pugui valorar.

Atenent l’actual situació del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida, el qual presenta signes de manca de qualitat ambiental, especialment a causa del seu escàs cabal i la contaminació de les seves aigües per abocaments difusos.

Accions realitzades

Vistos els esforços que des de l’Ajuntament de Lleida s’han realitzat per esdevenir sensibles a les demandes socials, especialment les aportades per l’Agrupació Lleida Ambiental, que entre d’altres va impulsar, l’any 2010, la declaració de l’any del riu Segre i la constitució d’una comissió municipal del riu Segre, la qual també van tenir el suport de la Paeria.

Una de les línies de treball de la Comissió del riu Segre va ser la de determinar el cabal ecològic mínim necessari del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida. Entre els participants en aquest grup de treball van participar-hi científics de la UdL, tècnics de l’ACA, tècnics d’ENDESA, integrants de Lleida Ambiental i partits politics amb representació a la Paeria. El grup de treball, de forma unànime, va decidir que el cabal del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida oscil·lès entre 14 i 18 m3/s, cabal que estava previst en l’estudi realitzat per l’ACA al 2008, el qual va comptar amb el finançament del Ministerio del Medio Ambiente del Govern Central.

Del consens aconseguit a l’esmentada comissió, l’equip de govern de la Paeria que vostè presideix va decidir emprendre les següents accions, que van rebre el suport unànime de la resta de grups:

1- Aprovar en el ple ordinari del 25 de març de 2011 i de forma unànime demanar a la CHE un cabal ecològic circulant pel riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s.

2- Presentar per part de l’ Ajuntament de Lleida, al novembre del 2013, al·legacions al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, exigint un cabal ecològic del riu Segre a Lleida també de14 a 18 m3/s.

Per tant, resulta obvi pensar que els acords, mocions i al·legacions, com les anteriorment citades, aprovades per l’òrgan de govern que representa la voluntat popular del municipi, s’han d’acatar i respectar. Per contra, fer accions oposades a les acordades i no legitimades pel ple o sense invalidar els acords prèviament acordats, s’haurien de considerar nul·les de ple dret per constituir un frau democràtic del tot il·legítim.

El 5 de juliol de 2013 l’Alcalde de Lleida, va criticar durament a la Generalitat pel seu vot en contra al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, aprovat el dijous 4 de juliol de 2013, amb el vot a favor de l’Ajuntament de Lleida i les comunitats de regants: El Govern ha prioritzat tots els sectors menys l’agrícola va matisar l’alcalde de Lleida.
L’Ajuntament de Lleida va comunicar als mitjans de comunicació el mateix dia que aprofitava per criticar el vot desfavorable del Govern al Pla Hidrologic, que el dia seguent el divendres 5 de juliol trametria una carta a la CHE reiterant que augmenti a 14-18 metres cúbics per segon el cabal ecològic del Segre. ACN Lleida | Actualitzada el 05/07/2013 13:49.

Accions contràries a les acordades

Malauradament, el 24 de març d’aquest any, el president de la CHE i l’alcalde de Lleida, de forma injustificada i trencant el consens polític i social, arriben a un acord unilateral d’un cabal ecològic pel riu Segre de 3,5 a 5 m3/s. Aquest pacte es va realitzar al marge dels acords socials i polítics esmentats anteriorment: l’aprovació de la moció municipal del 25 de març de 2011 i l’acord social de la comissió municipal del riu sobre un cabal circulant al riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s.

Aquest acord sobre el nou cabal és 5 vegades inferior a l’aprovat a la moció municipal del 25 de març de 2011 i 3 vegades inferior a l’aprovat al PHE del 1986, on es fixava un cabal ecològic mínim del 10% de l’aportació mitjana interanual al règim natural. Atenent que el Segre te una aportació mitjana d’uns 100 m3/s, aquest cabal pactat el president de la CHE i l’alcalde de Lleida, només representa la mísera quantitat d’un 3%. El més llastimós d’aquesta decisió, incomprensible a ulls de tothom, és que ens havíem cregut que les disposicions i acords municipals es prenen per ser respectades. Però el més greu de tot això, és que, malgrat som la principal entitat ecologista de les terres de Lleida, domiciliada a Lleida i membre de Lleida Ambiental, a hores d’ara ningú ens ha explicat les raons del per què d’aquest acord, el qual incompleix tots els consensos sobre un cabal al riu Segre no assolit mai fins ara. Segurament, les raons i els interessos compensen la trencadissa produïda.

Suport majoritari del Parlament Català al cabal de 14 i 18 m³/s al seu pas per la ciutat de Lleida, l’1 de juliol de 2014

El dimarts 1 de juliol, totes les formacions amb representació al Parlament, amb el vot favorable del PSC i la resta de grups a excepció del PP, han signat una proposta de resolució presentada per Iniciativa per Catalunya que insta la Generalitat a exigir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) incrementar el cabal del riu Segre al seu pas per Lleida. La proposta, va explicar la diputada d’ICV Sara Vilà, veu insuficient el cabal de 5 metres cúbics fixat per Lleida al Pla Hidrològic de l’Ebre perquè no permet garantir una bona salut ecològica del riu i reclama que el cabal ecològic mínim oscil·li entre 14 i 18 m³/s.

4 – Les raons sobre el canvi d’opinió de l’Alcalde de Lleida.

L’Alcalde de Lleida és president de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana. Aquest càrrec considerem que resulta incompatible amb l’exercici d’un càrrec públic. Atenent que un alcalde té l’obligació de defensar sempre l’interés públic per sobre dels interessos privats, considerem que en el cas de l’aigua, l’Alcalde de Lleida va votar favorablement al pla de la conca de l’Ebre per defensar els sectors agrícoles, sectors que per altra banda, defensen l’ús privat de l’aigua i han estat el major col·lectiu o lobby contrari als cabals ecològics, votant a favor del PHE igual que l’Ajuntament de Lleida.

Entenem que l’Ajuntament, en el cas de l’aigua, ha de defensar l’interés públic del recurs recollit tant en el subministrament d’aigua, com en els cabals ambientals o com en el sanejament ambiental del Segre. La defensa dels recs agrícoles correspon als sectors agraris, els quals estan representats per les seves organitzacions.

Normativa

Estatut d’autonomia de Catalunya. Norma institucional bàsica aprovada l’any 2006.
Capítol V. Principis rectors
Article 39. disposicions generals

1. Els poders públics de Catalunya han d’orientar les polítiques públiques d’acord amb els principis rectors que estableixen la Constitució i aquest Estatut. En l’exercici de llurs competències, els poders públics de Catalunya han de promoure i adoptar les mesures necessàries per a garantir-ne l’eficàcia plena.
2. Els principis rectors són exigibles davant la jurisdicció, d’acord amb el que determinen les lleis i les altres disposicions que els despleguen.

Article 46. Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorial

1. Els poders públics han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de l’adopció de polítiques públiques basades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat col·lectiva i intergeneracional.
2. Les polítiques mediambientals s’han de dirigir especialment a la reducció de les diferents formes de contaminació, la fixació d’estàndards i de nivells mínims de protecció, l’articulació de mesures correctives de l’impacte ambiental, la utilització racional dels recursos naturals, la prevenció i el control de l’erosió i de les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i el respecte als principis de preservació del medi, conservació dels recursos naturals, responsabilitat, fiscalitat ecològica i reciclatge i reutilització dels béns i els productes.

Compatibilitats amb activitats privades. La regla general és que l’obtenció del reconeixement de compatibilitat és un requisit previ i imprescindible per exercir activitats privades. En tot cas, excepte les activitats que es detallen en l’apartat següent (activitats prohibides), la resta d’activitats privades requereixen el reconeixement de la compatibilitat.

Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

Activitats incompatibles amb un càrrec public:

Es pot autoritzar la compatibilitat amb activitats privades llevat dels casos següents:
• Desenvolupament de càrrecs de tot tipus en empreses concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendatàries o administradores de monopolis.
• Participació superior al 10% del capital de les empreses o societats esmentades en l’apartat anterior.

Peticions

Per tot l’exposat li demanem:

Que com a màxim representant de la ciutadania de Lleida, no pot deixar de complir i defensar les normes i mocions que són fruit del debat democràtic dels plens municipals, òrgan que reflecteix la voluntat popular expressada pels ciutadans.
Considerem que no és democràtic ni honest ni ètic, i per tant, és immoral i suposa un menyspreu a la societat i un frau democràtic, actuar en el sentit contrari del que l’Ajuntament va aprovar en el ple ordinari del 25 de març de 2011, on es va aprovar de forma unànime demanar a la CHE un cabal ecològic circulant pel riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida de 14 a 18 m3/s. En el mateix sentit, la Paeria va presentar també al·legacions al PHE amb la mateixa demanda. I en canvi, ara l’Alcalde defensa un cabal unes 5 vegades inferiors pactat amb la CHE cabal que oscil·laria entre els 3,5 a 5 m3/s.

Que considerem que el seu càrrec de serviei públic hauria de prioritzar la defensa dels interessos col·lectius, que en el cas de l’aigua hauria de ser garantir unes condicions ambientals i de salubritat de la llera del riu Segre que avui dia no existeixen. A la vegada, presideix la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana, càrrec incompatible amb el seu càrrec públic perquè en aquest cas es defensa l’ús de l’aigua per usos privats.

Per la qual cosa li demanem:

Que dimiteixi del càrrec de President de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana, dedicant la seva activitat a la finalitat i objectius del seu càrrec com a Alcalde, que no és cap altre que la defensa dels interessos públics amb transparència i independència.

Atentament,

Categories: Grups ecologistes

Destrucción de flora protegida por un chiringuito

Ecologistas en acción - Dc, 30/07/2014 - 12:39

Ecologistas en Acción se ha dirigido en un escrito a la Conselleria de Medio Ambiente, para denunciar la destrucción de una población de flora protegida por la instalación de un chiringuito en la playa de Rocamar en Pilar de la Horadada(Alicante).

- Alacant / , , ,
Categories: Grups ecologistes

Mayor protección para los enclaves forestales en zonas agrícolas

Ecologistas en acción - Dm, 29/07/2014 - 15:01

Ecologistas en Acción reivindica la importancia de estas pequeñas áreas, que son refugio de fauna silvestre y conservan especies vegetales autóctonas.

- Conservación de la Naturaleza / , ,
Categories: Grups ecologistes

Rechazan la instalación de residuos de Loeches

Ecologistas en acción - Dm, 29/07/2014 - 13:32

La Plataforma Aire Limpio "INCINERADORAS NO", en la que se encuentra Ecologistas en Acción, pide que no se firme el convenio para la construcción de la instalación de residuos de Loeches.

- Comunidad de Madrid / , ,
Categories: Grups ecologistes

Expertos ucranianos en movimientos ultras: el papel de la extrema derecha en las protestas en Ucrania

Insumissia - Dm, 29/07/2014 - 13:11

Publicamos ahora una traducción de la declaración de febrero de 2014 firmada por 40 investigadores e investigadoras en movimientos de extrema derecha en Ucrania y Rusia. Este texto ayudará entender la verdadera naturaleza del movimiento de protestas que sacudió Ucrania desde 2013 y que para la opinión pública internacional quedo caracterizado por los medios de masas como un movimiento de ultraderecha, unas veces por puro sensacionalismo y otras veces como estrategia de deslegitimación propagandística que, procedente de los medios cercanos al Kremlin, caló especialmente en amplios sectores de la izquierda europea. Obviamente, la declaración no trata ni la evolución posterior del movimiento ante la represión feroz del gobierno de Yanukovich, ni los acontecimientos posteriores, como la masacre en la plaza de Maidan a manos de francotiradores, la caída del gobierno de Yanukovich o el gobierno provisional posterior. Ver también el artículo de Rafael Cid «Kaos en la izquierda» publicado también Insumissia para una comprensión alejada de la propaganda al uso de los acontecimientos actuales en el país. (Nota de Insumissia)

El artículo a continuación es una declaración conjunta de 40 expertos en nacionalismo ucraniano y grupos de extrema derecha dentro del movimiento de protesta ucraniano. El enlace también conduce a una petición dirigida a periodistas, comentaristas y analistas que escriben sobre el movimiento de protesta en Ucrania «Euromaidan» enviada por Andreas Umland, que también es uno de los firmantes de la carta. Estas personas ucranianas han observado una gran cantidad de informaciones y comentarios inexactos y hacen un llamamiento a aquellos “sin un conocimiento profundo de Ucrania a que no hagan comentarios sobre las complicadas cuestiones nacionales de esta región sin hacer antes una mínima investigación en profundidad.” Temen que las inexactas declaraciones estén “desacreditando uno de las acciones masivas de desobediencia civil más impresionantes en la historia de Europa...

El Euromaidan de Kiev es una acción masiva de desobediencia civil emancipadora, no extremista

Declaración colectiva de expertos en el nacionalismo ucraniano sobre el papel de los grupos de extrema derecha en el movimiento de protesta en Ucrania, y una advertencia sobre los efectos beneficiosos para el imperialismo ruso de algunas crónicas de medios supuestamente antifascistas desde Kiev.

Somos un grupo de investigadores que incluye especialistas en el campo de los estudios sobre el nacionalismo ucraniano, y la mayoría de los escasos expertos en la izquierda radical ucraniana post soviética. Algunos de nosotros publicamos regularmente en revistas evaluadas por expertos y a través de editoriales académicas. Otros hacen su investigación dentro de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en el monitoreo de la xenofobia en Ucrania.

Como resultado de nuestra especialización profesional y nuestra experiencia investigadora, somos conscientes de los problemas, peligros y potencialidades de la participación de ciertos grupos de extrema derecha en las protestas en Ucrania. Tras años de estudio intensivo de este tema, entendemos mejor que muchos de los demás comentaristas cuáles son los riesgos que supone para el Euromaidán la participación de la extrema derecha. Algunos de nuestros comentarios críticos sobre las tendencias nacionalistas han desencadenado airadas respuestas de etnocentristas en Ucrania y en la diáspora ucraniana que vive en Occidente.

A la vez que somos críticos con las actividades de extrema derecha en el Euromaidan, estamos también molestos por una peligrosa tendencia en demasidas crónicas de medios internacionales que tratan los recientes sucesos en Ucrania. Un número creciente de las valoraciones sobre el movimiento de protesta ucraniano, en mayor o menor grado, representa erróneamente el papel, la prominencia y el impacto de la extrema derecha dentro del movimiento de protesta. Numerosos informes alegan que el movimiento proeuropeo está siendo infiltrado, impulsado o dominado por grupos etnocentristas radicales fanáticos. Algunas descripciones crean la impresión que induce a error de que los agentes e ideas ultranacionalistas están en el núcleo o en el timón de las protestas en Ucrania. Existe una gran demanda de viñetas, citas pasadas de tono, comparaciones malintencionadas y turbias referencias históricas. Se combinan con una consideración desproporcionada de un segmento particularmente visible aunque políticamente menor dentro del confuso mosaico formado por los cientos de miles de manifestantes con sus distintas motivaciones, trasfondos y metas.

Tanto la resistencia violenta como la noviolenta en Kiev incluye representantes de todo el espectro político, así como personas sin ideología definida a las que no les resulta fácil situarse políticamente. No solamente los manifestantes pacíficos, sino también los que usan palos, piedras e incluso cócteles molotov en sus enfrentamientos físicos con las unidades especiales de la policía y los matones a las órdenes del gobierno, constituyen un amplio movimiento descentralizado. La mayoría de los manifestantes solamente se volvieron violentos en respuesta a la creciente ferocidad policial y a la radicalización del régimen de Yanukovich. Entre los manifestantes había liberales y conservadores, socialistas y libertarios, nacionalistas y cosmopolitas, cristianos, no cristianos y ateos.

Es cierto, entre los manifestantes violentos y noviolentos también había una variedad de radicales tanto de extrema derecha como de extrema izquierda. Sin embargo, el movimiento en general simplemente era un reflejo de la sociedad ucraniana entera, jóvenes y viejos. El enorme énfasis en los radicales en las crónicas de los medios internacionales es, por tanto, injustificable y engañoso. Esta sobrerrepresentación puede que tenga más que ver con el potencial sensacionalista de los eslóganes, símbolos y uniformes extremadamente etnonacionalistas, que con la situación real sobre el terreno.

Llegamos a sospechar que, en algunos reportajes semiperiodísticos, especialmente en los medios de masas bajo la influencia del Kremlin, la excesiva atención prestada a los elementos ultraderechistas en el movimiento de protesta en Ucrania no tiene nada que ver con el antifascismo. Paradójicamente, la producción, parcialidad y diseminación de tales informaciones puede estar impulsada por una forma imperialista de ultranacionalismo, en este caso, su versión rusa. Mediante la desacreditación de uno de las más impresionantes acciones de desobediencia civil en la historia de Europa, estas informaciones ayudan a proporcionar un pretexto para la intervención política de Moscú, o, quizás, incluso para la intervención militar rusa en Ucrania, como en Georgia en 2008. (En un blog revelador, Anton Shekhovtsov ha detallado recientemente algunos autores, instituciones y conexiones obviamente pro Kremlin. Ver “Pro-Russian network behind the anti-Ukrainian defamation campaign". Probablemente existan más.)

A la vista de estas amenazas, hacemos un llamamiento a los articulistas, sobre todo a los de la izquierda política, para que sean cuidadosos cuando expresen sus justificadas críticas contra el etnonacionalismo ucraniano. A más declaraciones alarmistas sobre el Euromaidan, más probable es que sean usadas por los “tecnólogos políticos” del Kremlin para la implementación de los proyectos geopolíticos de Putin. Al proporcionar munición dialéctica para la batalla de Moscú contra la independencia ucraniana, este alarmismo ayuda involuntariamente a una fuerza política que supone una amenaza muchísimo más grave a la justicia social, los derechos de las minorias y la igualdad política que todos los etnocentristas ucranianos juntos.

También hacemos un llamamiento a los comentaristas occidentales para que muestren empatía con una nación-estado que es muy joven, poco consolidada y bajo una grave amenaza exterior. La frágil situación en que se encuentra todavía Ucrania y las enormes complicacioes de la vida cotidiana en una sociedad en transición como ésta, da lugar a un amplio abanico de opiniones, conductas y discursos extraños, destructivos y contradictorios. El apoyo al fundamentalismo, el etnocentrismo y el ultranacionalismo puede que tenga a veces más que ver con la confusión permanente y las angustias cotidianas de la gente que vive en estas condiciones, que con sus creencias profundas.

Finalmente, hacemos un llamamiento a quienes no tienen ni un interés especial en, ni un conocimiento en profundidad de Ucrania para que no hagan comentarios sobre las complicadas cuestiones nacionales de esta región sin hacer antes una mínima investigación en profundidad. Como especialistas en este campo, algunos de nosotros lucha diariamente para interpretar correctamente la creciente radicalización política y paramilitarización del movimiento de protesta ucraniano. Frente a lo que solamente puede ser calificado como un estado de terror contra la población ucraniana, un creciente número tanto de gente común ucraniana como de presuntuosos intelectuales de Kiev están llegando a la conclusión de que, aunque seguramente es preferible, la resistencia noviolenta no es práctica. Los reporteros que tengan el tiempo, la energía y los recursos necesarios, deberían visitar Ucrania, y/o hacer algún tipo de lectura rigurosa sobre los temas que tratan en sus artículos. Los que no puedan hacer esto, quizás deberían dirigir su atención hacia otros temas más familiares, menos complicados y menos ambivalentes. Esto ayudaría a evitar en el futuro, los desgraciadamente numerosos clichés, errores en la descripción de los hechos, y opiniones desinformadas que a menudo acompañan los debates sobre los acontecimientos en Ucrania.

FIRMANTES:

Iryna Bekeshkina, investigadora sobre conductas políticas en Ucrania, Instituto de Sociología de la Academia Nacional de Ciencias, Ucrania

Tetiana Bezruk, investigadora sobre la extrema derecha en Ucrania, Academia Kyiv-Mohyla, Ucrania

Oleksandra Bienert, investigadora sobre el racismo y la homofobia en Ucrania, PRAVO. Grupo para los Derechos Humanos en Ucrania, Berlín, Alemania

Maksym Butkevych, investigador sobre xenofobia en la Ucrania post soviética, “No Borders” Proyecto del Centro de Acción Social de Kiev, Ucrania

Vitaly Chernetsky, investigador sobre cultura rusa y ucraniana moderna en el contexto de la globalización, University of Kansas, EEUU

Marta Dyczok, investigadora sobre identidad nacional ucraniana, medios de masas y memoria histórica, Western University, Canadá

Kyrylo Galushko, investigador sobre el nacionalismo ucraniano y ruso, Instituto de Historia Ucraniana, Ucrania

Mridula Ghosh, investigador sobre violaciones de derechos humanos y extrema derecha en Ucrania, Instituto de Desarrollo de Europa Oriental, Ucrania

Olexiy Haran, investigador sobre los partidos políticos ucranianos, Academia Kyiv-Mohyla, Ucrania

John-Paul Himka, investigador sobre la participación nacionalista ucraniana en el Holocausto, University of Alberta, Canadá

Ola Hnatiuk, investigadora sobre las tendencias ultraderechistas en Ucrania, Universidas de Varsovia, Polonia

Yaroslav Hrytsak, investigador sobre el nacionalismo ucraniano histórico, Universidad Católica de Ucrania, L'viv, Ucrainia

Adrian Ivakhiv, investigador sobre los grupos religiosos nacionalistas en la Ucrania post soviética, University of Vermont, EEUU

Valeriy Khmelko, investigador sobre estructuras etnonacionales en la sociedad ucraniana, Instituto de Sociología de Kiev, Ucrania

Vakhtang Kipiani, investigador sobre el nacionalismo ucraniano y samizdat, “Istorychna pravda” (www.istpravda.com.ua), Ucrania

Volodymyr Kulyk, investigador sobre el nacionalismo ucraniano, identidad y medios, Instituto de Estudios Políticos y Éticos de Kiev, Ucrania

Natalya Lazar, investigadora sobre la historia del Holocausto en Ucrania y Rumanía, Clark University, EEUU

Viacheslav Likhachev, investigador sobre la xenofobia rusa y ucraniana, Congreso Euroasiático Judio, Israel

Mykhailo Minakov, investigador sobre la modernización política en Rusia y en Ucrania, Academia Kyiv-Mohyla, Ukraine

Michael Moser, investigadora sobre idiomas e identidades en Ucrania, Universidad de Viena, Austria

Bohdan Nahaylo, investigador sobre tensiones étnicas en Europa Oriental y el CIS, anteriormente con ACNUR, Francia

Volodymyr Paniotto, investigador sobre la xenofobia post soviética, Instituto Internacional de Sociología, Ucrania

Olena Petrenko, investigadora sobre el nacionalismo ucraniano durante la guerra, Ruhr University of Bochum, Alemania

Anatolii Podolskyi, investigador sobre la historia del genocidio y el antisemitismo, Centro Ucraniano para el Estudio del Holocausto, Kiev, Ucrania

Alina Polyakova, investigadora sobre movimientos de derecha radical, Universidad de Berna, Suiza

Andriy Portnov, investigador sobre los nacionalismos ucraniano, polaco y ruso modernos, Universidad Humboldt de Berlín, Alemania

Yuri Radchenko, investigador sobre el nacionalismo ucraniano durante la guerra, Centro de Relaciones Interétnicas en Europa del Este de Kharkiv, Ucrania

William Risch, investigador sobre pensamiento y política ucraniana nacionalista, Georgia College, EEUU

Anton Shekhovtsov, investigador sobre el extremismo de derecha en Europa Occidental y Oriental, University College London, Reino Unido

Oxana Shevel, investigadora sobre la memoria histórica y la identidad nacional ucranianas, Tufts University, EEUU

Myroslav Shkandrij, investigador sobre el nacionalismo ucraniano radial entreguerras, University of Manitoba, Canadá

Konstantin Sigov, investigador sobre las estrategias de discurso post soviéticas sobre el “otro”, Kyiv-Mohyla Academy, Ucrania

Gerhard Simon, investigador sobre asuntos de nacionalidad e historia ucraniana contemporánea, Universidad de Colonia, Alemania

Iosif Sissels, investigador sobre los discursos del odio y el antisemitismo, Asociación de Organizaciones y Comunidades Judías (VAAD), Kiev, Ucrania

Timothy Snyder, investigador sobre el nacionalismo ucraniano histórico, Yale University, EEUU

Kai Struve, investigadora sobre el nacionalismo radical ucraniano y el Holocausto, Universidad de Halle, Alemania

Mykhaylo Tyaglyy, investigador sobre genocidio y antisemitismo, Centro Ucraniano de Estudios sobre el Holocausto, Kiev, Ucrania

Andreas Umland, investigador sobre la extrema derecha rusa y ucraniana post soviética, Academia Kyiv-Mohyla, Ucrania

Taras Voznyak, investigador sobre la vida intelectual y el nacionalismo ucranianos, Magazine “JI” (L'viv), Ucrania

Oleksandr Zaitsev, investigador sobre el nacionalismo integral ucraniano, Universidad Católica Ucraniana de L'viv, Ucrania

Yevgeniy Zakharov, investigador sobre la xenofobia y los crímenes de odio en la Ucrania actual, Grupo de Protección de los Derechos Humanos de Kharkiv, Ucrania

Coordinador del proyecto: Andreas Umland. La declaración se publica también en el sitio web del periódico de Kiev “The Day.”

Fuente: Ukraine Experts: The Role Of Extreme Right In Ukraine Protests

Categories: Grups ecologistes

Acumulación de la demanda del caso de Valdevaqueros

Ecologistas en acción - Dm, 29/07/2014 - 12:59

Ecologistas en Acción critica la nueva aprobación por parte del Ayuntamiento de Tarifa del texto refundido del Plan Parcial de Ordenación del sector SL-1 Valdevaqueros, por lo que solicitaremos al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que acumule a la demanda actualmente en curso sobre este asunto y proceda a su anulación.

- Campo de Gibraltar / , ,
Categories: Grups ecologistes

La tala de Bahía Banca no estaba autorizada

Ecologistas en acción - Dll, 28/07/2014 - 13:42

Ecologistas en Acción exige que se sanciones con la máxima dureza a esta empresa, que se le exija la repoblación de toda la zona ilegalmente talada y que se prohíba su urbanización, la misma medida que se impone cuando un terreno se incendia intencionadamente.

- El Puerto de Santa María / , , ,
Categories: Grups ecologistes

#Gaza: las bombas que pagamos, las bombas que callamos

Ecologistas en acción - Dll, 28/07/2014 - 13:28

Ecologistas en Acción condena el comercio de armas con Israel y la complicidad del Gobierno español ante la ofensiva militar contra la población civil de Gaza.

- Paz / , ,
Categories: Grups ecologistes

Tercera denúncia per abocament d'aigües brutes a Fraga

Ecologistas en acción - Dll, 28/07/2014 - 12:39

La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha obert de nou un expedient sancionador contra l'Ajuntament de Fraga per un punt d'abocament il·legal d'aigua sense depurar al riu Cinca.

- Català / , ,
Categories: Grups ecologistes

#Gaza: les bombes que paguem, les bombes que callem

Ecologistas en acción - Dll, 28/07/2014 - 11:32

Ecologistes en Acció condemna el comerç d'armes amb Israel i la complicitat del Govern espanyol davant de l'ofensiva militar contra la població civil de Gaza.

- Paz / , ,
Categories: Grups ecologistes

Aportaciones al Plan Director de gestión de la Red Natura 2000

Ecologistas en acción - Dll, 28/07/2014 - 11:32

En el contenido del mismo observamos cuestiones positivas, pero también deficiencias, y sobre todo muchas generalidades que sólo se podrán valorar cuando se concreten.

- Castilla y León / , ,
Categories: Grups ecologistes

Aclaraciones sobre la ejecución de sentencia de la M-501

Ecologistas en acción - Dll, 28/07/2014 - 09:26

El Tribunal Supremo se ha pronunciado recientemente sobre la evaluación de impacto ambiental del desdoblamiento de la carretera M-501. Su decisión no se refiere a la ejecución de la sentencia de 2008, que declaraba ilegal ese tramo, al contrario de lo que han afirmado algunos medios.

- M-501 / , , , ,
Categories: Grups ecologistes

DEPANA, contra la tala del bosc centenari de Bagues de Riu, al Parc Natural del Cadí-Moixeró

Depana - Dll, 28/07/2014 - 00:00
Les entitats signants, desconcertades per l'incompliment del mandat del Parlament de Catalunya 6 mesos després d'aprovar-se.
Categories: Grups ecologistes

Bicicletada contra prospeccions petrolíferes a Canàries i Catalunya

Ecologistas en acción - Dg, 27/07/2014 - 10:37

Bicicletada antipetroli als carrers de Barcelona: #ProspeccionesNo. Un grup de canaris/as residents a Catalunya, juntament amb organitzacions ecologistes, van realitzar un recorregut amb bici pels carrers de Barcelona per mostrar el seu rebuig a les prospeccions petrolíferes a Canàries i Catalunya.

- Catalunya / , ,
Categories: Grups ecologistes

Contra la sobreexplotación del acuífero del Río Aguas

Ecologistas en acción - Dg, 27/07/2014 - 09:45

Ecologistas en Acción y El Grupo Ecologista Mediterráneo, han instado a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio a que preste más atención a los sondeos para captación de agua de la zona entre Tabernas y Sorbas.

- Almería / , , ,
Categories: Grups ecologistes

La resistencia frente al Ministerio de Defensa

Ecologistas en acción - Dg, 27/07/2014 - 09:34

...y el gobierno intenta prohibir al pueblo de Barbate salir en manifestación contra el campo de tiro, pero el pueblo, de todas maneras, sale y exige lo que considera de justicia.

- Agenda / , ,
Categories: Grups ecologistes

La Junta es la responsable de la legalización del Algarrobico

Ecologistas en acción - Ds, 26/07/2014 - 13:54

La Plataforma Desmontando el Algarrobico denuncia que la Junta de Andalucía es la primera responsable de la inminente legalización del Algarrobico. Exigen que afirme indubitadamente ante los tribunales que el hotel ocupa suelo protegido y que desmienta el argumento del error en la planimetría.

- Almería / , , ,
Categories: Grups ecologistes
Contingut sindicat
Aquest vincle no va enlloc